Folkhälsa

Landstingets folkhälso- och samhällsmedicinska enhet arbetar med utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitiken.

Målet är ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.

En god folkhälsa är viktigt för invånarnas livskvalitet och ett läns utveckling. En förbättrad folkhälsa hos den värmländska befolkningen frigör också resurser inom hälso- och sjukvården för dem med störst behov.

Folkhälsoarbetet innebär bland annat att:

• I bred samverkan mellan landsting, länets kommuner och andra organisationer och myndigheter verka för en god hälsa på lika villkor för den värmländska befolkningen.

• Stödja och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i landstingets verksamheter.

Samhällsmedicin kartlägger, sammanställer och analyserar folkhälsoutvecklingen i länet. Arbetet innebär att belysa sambanden mellan befolkningens hälsa och hälsans bestämningsfaktorer. Folkhälsoutvecklingen följs över tid. Vi samarbetar med Karlstads universitet och Uppsala-Örebroregionen.

Vårt arbete utgår från ”Landstingets folkhälsostrategi 2015-2020 – en god och jämlik hälsa i hela befolkningen” där tre områden är prioriterade: barn och ungas hälsa, levnadsvanor bland vuxna och psykisk hälsa bland vuxna.

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar