Hälsofrämjande och förebyggande

av Elisabeth Ehne Jangehammar den 14 oktober, 2016

den Levnadsvanor

I landstingets Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård är en viktig del det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. På höstens första chefskonferens, för landstingets chefer på alla nivåer, är därför temat under förmiddagen just det.

Landstingsdirektör Gunilla Andersson pratar i inledningen om Paul Corrigan, professor public health care, som under Almedalsveckan gav en inspirerande föreläsning. Den handlade om hur kroniska sjukdomar, multisjuka och  en längre livslängd kommer att kräva en helt förändrad vård med medskapande patienter.

Hälsoekonomi

Föreläsare under förmiddagen är Kjell Ola Engman, hälsoekonom från landstinget Sörmland. Där jobbar han främst med HTA (Health Technology Assessments), där en viktig del är hälsoekonomi.

Redan Hippokrates insåg vikten av förebyggande och hälsofrämjande arbete ”I will prevent disease whenever I can for prevention is preferable to cure”. Den medicinska utvecklingen har minskat mortaliteten dramatiskt, men att vi lever längre innebär att vi hinner få fler sjukdomar.

Om man ser hälsa som en matematisk funktion är bestämningsfaktorerna hälso- och sjukvård, ekonomi, utbildning, livsstil, biologi, miljö med mera. Marginalnytta är avtagande på hälso- och sjukvård medan den är större för förebyggande.

Hälsoekonomiska mått

Kostnad delad med nytta är lika med hälsoekonomiska mått. Till exempel används QALY – Quality Adjusted Life Years – som tar hänsyn till både livslängd och livskvalitet. Antal QALY = antal levnadsår * kvalitetsvikten (full hälsa, sjuk, död).  ICER- Incremental Cost-Effectiveness Ratio är användbart vid dyrare, mer effektiva behandlingar, och läkemedel.

kostnad-qaly-socialstyrelsen

Socialstyrelsens klassificering av kostnad per vunnen QALY.

 

 

 

 

Studier

I Sörmland har man undersökt om det är det hälsoekonomisk lönsamt med rökstopp inför elektiv kirurgi. Studien gjordes som en så kallad ”Piggyback”, att utnyttja en annan klinisk undersökning som grund. Det gör att den kliniskt vetenskapliga grunden är stark. Måttet man använde var antalet vårddagar och resultatet visade att man genom rökstopp kunde göra en nettobesparing.

Hälsoekonomiska analyser möjliggör jämförelser mellan att förebygga och att behandla. Betalningsviljan i samhället stiger med den medicinska svårighetsgraden.Kostnaden nu och vinsten i framtiden är i grunden ett finansieringsproblem.

Kjell Olas slutar med att säga ungefär så här: Vi måste börja hitta allianser, vara kreativa och prata om nyttan, utväxlingen, ur ekonomisk hänseende. Låt inte den optimala analysen bli den enkla analysens fiende!

Lite länkar

Framtidens hälso- och sjukvård i landstinget i Värmland

Arbeta kunskapsbaserat med HTA

Paul Corrigan Så reformerar man ett lands hälso- och sjukvårdssystem (föreläsning Almedalen)

Folkhälsoekonomi i praktiken (handledning)  – Folkhälsomyndigheten

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: