Depression – tema för världshälsodagen 7 april

av Elisabeth Ehne Jangehammar den 6 april, 2017

den Psykisk hälsa

Depression är den vanligaste orsaken till ohälsa och funktionsnedsättning i hela världen och bör betraktas som en folksjukdom..

WHO vill uppmärksamma att vi behöver prata mer om depression – som ett led i återhämtning från sjukdomen och för att bryta stigmatisering.

Uppdrag psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning och kommer sannolikt att vara det en lång tid framöver. Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren. För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor till överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner.

2016 kom en remissversion av nya riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom från Socialstyrelsen. Slutlig version beräknas vara klar hösten 2017.

Vård i landstinget

Samtliga vårdcentraler ska kunna erbjuda psykologisk behandling med KBT (kognitiv beteendeterapi) eller jämförbar behandling, detta enligt Krav- och kvalitetsboken -Vårdcentral. Förra året infördes möjligheten till KBT via nätet bland annat vid depression.

För att möta behovet av vård för personer med psykisk ohälsa pågår mycket utveckling inom Landstinget i Värmland. Två exempel är sköterskebaserad uppföljning vid depression och akuttider för personer med psykisk ohälsa.

För ungdomar

För ungdomar finns möjligheten att söka hjälp hos Första linjen när de inte mår bra. Det är ett samarbete mellan kommuner och landstinget, som idag finns i Hagfors och Karlstadsområdet. Under 2017 öppnar Första linjen även i östra och västra Värmland. Även ungdomsmottagningarna kan vara en ingång till vården. Landstinget är också involverat i att ta fram en app riktad till ungdomar för att ge ett säkrare och bättre underlag vid första kontakten.

Fysisk aktivitet kan förebygga depression

Fysisk aktivitet[USFiV1]   som medicinsk behandling bedöms ha en låg kostnad per effekt, baserat på beräkningar för samtliga åtgärder vid lindrig till medelsvår egentlig depression enligt Socialstyrelsen. Fysisk aktivitet ökar tilltron att klara av saker, ger ökat självförtroende, mer positiva tankar och känslor. Fysisk träning ökar motståndskraften mot stress, ökar mängden endorfiner som får oss att må bättre och minskar risken att personen drabbas igen efter tillfrisknande.

Vid lindrig eller måttlig depression lindrar fysisk aktivitet depressiva symtom i liknande grad som antidepressiva läkemedel eller KBT. Vid medelsvår till svår depression bör den fysiska aktiviteten ske parallellt med övrig antidepressiv behandling.

Den rekommenderade dosen av fysisk aktivitet vid depression motsvarar de allmänna rekommen­dationerna för att förebygga andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes och fetma, vilka är vanliga vid depression. De flesta kroniska kroppsliga sjukdomar ökar dessutom risken för depres­sion.

Den bästa effekten nås först efter 5–6 veckors regelbunden träning på måttlig intensitetsnivå, till exempel raska promenader.

Psykisk hälsa i Värmland

Enligt de senaste mätningarna av psykisk hälsa kan vi se att majoriteten av värmlänningarna mår bra. Ändå är det ungefär en tredjedel i åldrarna under 65 år som inte gör det.

Andel män och kvinnor fördelat på åldersgrupper med gott psykiskt välbefinnande utifrån WHO-5, år 2016. Källa: HLV.

 

Folkhälsa

Landstinget i Värmland har en folkhälsostrategi som gäller för åren 2015-2020. Ett av de prioriterade områdena i strategin är psykisk ohälsa hos vuxna. Två av delmålen för det området är: fler upplever psykiskt välbefinnande och färre antal självmord och självmordsförsök. Utveckling av vården för personer som är nyinsjuknade i depression kan bidra till att målen uppfylls.

Lite länkar

WHO – om världshälsodagen (på engelska)

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning – Remissversion 2016

FYSS kapitel Depression 

Rekommendationer från Läkemedelsverket

Om depression 1177.se 

Om FaR – fysisk aktivitet på recept – 1177 Vårdguiden

Självmordsprevention 

Föreningar som ger stöd på nätet

Lästips om depression från Sjukhusbiblioteket 

Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest samt suicidprevention (revisionsrapport för Landstinget i Värmland)

 

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: